ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

De My Dobby website (verder de website) is eigendom van en wordt beheerd door BVBA Dobby. E-mail: hello@mydobby.be. Adres maatschappelijke zetel: Jules Moretuslei 300, 2610 Wilrijk. Ondernemingsnummer: BTW BE 0711.909.724. BVBA Dobby, hierna “My Dobby”, “wij”, of “ons”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden via de My Dobby-website. Door de toegang tot en het gebruik van de website en het platform erkent u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen, en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van BVBA Dobby zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de website en het platform noch het recht om deze te gebruiken.  De My Dobby website is een platform dat diensten aanbiedt tussen particulieren. De Klant is op zoek naar een moderne conciërge, een Dobby.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVBA Dobby of rechthoudende derden.

3. Wijzigingen

BVBA Dobby behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken het platform, de website, de dienst, het uurtarief, of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de servicekosten, de privacyverklaring en alle andere voorwaarden. Gelieve de voorwaarden regelmatig te raadplegen voor wijzigingen. De datum bovenaan geeft aan wanneer deze voorwaarden voor het laatst gewijzigd zijn. Door de dienst te blijven gebruiken aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u de website niet langer te gebruiken na de datum waarop de wijzigingen gebeurd zijn.

4. Aard van de dienst

De dienst die door My Dobby wordt aangeboden is beperkt tot het uitbaten van een online platform dat Klanten die op zoek zijn naar een moderne conciërge in contact brengt met geregistreerde Dobby’s die bereid zijn om verlichting te bieden van huishoudelijke taken. My Dobby kan geenszins worden beschouwd als werkgever, opdrachtgever of anderzijds verantwoordelijke voor de diensten die Dobby’s rechtstreeks aan Klanten leveren. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de activiteit van Dobby niet bestaat uit het zelf leveren van huishoudelijke diensten. Als aanbieder van het online platform is My Dobby slechts een tussenpersoon en komen wij dus geenszins tussen in de relatie die ontstaat tussen een Klant en een Dobby. My Dobby baat enkel het platform uit en is slechts een communicatie- en betalingsplatform tussen Klant en Dobby, waarbij de overeenkomst tussen Klant en Dobby rechtstreeks tot stand komt. Elke Klant is zelf verantwoordelijk voor de Dobby die hij/zij kiest om de diensten te leveren en elke Dobby is vrij om te beslissen of hij/zij in zal gaan op de aanvraag van de Klant met betrekking tot de diensten. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor het gedrag van Gebruikers.

5. Registratie en identificatie van Gebruikers

Om van de dienst gebruik te kunnen maken moet de Klant beschikken over toegang tot het internet. Een Dobby dient te beschikken over toegang tot het internet, en een mobiele telefoon. Daarnaast moeten Klanten over een bankkaart beschikken, en Dobby’s over een bankrekening. De Klant van het platform kan zich gratis registreren door op de website het daarvoor beschikbare formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Een Dobby kan zich gratis registreren door op de website het daarvoor beschikbare formulier naar waarheid in te vullen.

6. Verplichtingen van de Gebruikers

6.1 Verplichtingen Klant

Als Klant verbindt u zich ertoe om het voor de dienst te betalen door binnen de gestelde termijn na ontvangst van de factuur het bedrag over te maken aan ons zodat wij de betaling aan de Dobby kunnen volbrengen.

6.2 Verplichtingen Dobby

Als Dobby verbindt u zich ertoe de diensten op het afgesproken tijdstip en de afgesproken datum te leveren.

6.3 Verplichtingen van beide partijen

Als Gebruiker verbindt u zich ertoe dit platform enkel te gebruiken voor private doeleinden. Elk beroepsmatig gebruik van dit platform is niet toegestaan en wij behouden ons het recht voor uw profiel af te sluiten wanneer u beroepsmatig actief bent als Dobby of wanneer u als Klant een Dobby aanstelt in functie van uw beroepsmatige behoeften.

Een Gebruiker verbindt zich ertoe om zich wetsconform, gepast en respectvol te gedragen. Zo is het onder meer verboden om ongepast, racistisch of discriminerend op te treden of enige handeling te stellen die strijdig is met de goede zeden.

Het My Dobby platform behoudt zich het recht om elke Gebruiker die dit artikel niet naleeft de toegang tot het platform te ontzeggen, tijdelijk of definitief, of elke verklaring of inhoud die strijdig is met dit artikel te verwijderen, zonder enige waarschuwing of recht op vergoeding.

7. Betalingen

7.1 Betalingen

Betaling Klant

Wij werken met een gestratificeerde verkoopprijzen, op basis van de gekozen formule. De prijs is opgebouwd als volgt: basisprijs + service kost. Deze service kost is een percentage (25%) per werkuur en wordt bijgeteld op de basis prijs van €13,50. Deze service kost kan in de toekomst steeds op éénzijdige wijze worden aangepast door BVBA Dobby.

De Klant ontvangt de factuur na de eerste service. De Klant betaald het verschuldigde bedrag rechtstreeks via online betalingen of via overschrijving aan BVBA Dobby binnen de betalingstermijn van drie (3) dagen. Na betaling door de Klant zal het My Dobby platform de betaling volbrengen via overschrijving aan de Dobby. De uitbetaling zal gewoonlijk plaatsvinden op de eerste maandag na de service maand. Wij hanteren echter de werkwijze van doorstorting, wat inhoudt dat wanneer de Klant later betaald de betreffende Dobby ook later wordt uitbetaald. 

Betaling Dobby

De Dobby draagt op maandbasis een commissie af van 0% tot 19% voor het geheel aan diensten in die maand. Indien een Dobby de diensten die worden geleverd goed uitvoert en loyaliteit toont, kan worden besloten na 6 maanden de maandelijkse commissie te verlagen naar 9%. Om te kunnen bepalen of de diensten goed worden uitgevoerd door de Dobby, zal worden gekeken naar klantbeoordelingen.

7.2 Betalingen bij annulering

Annulering door Klant

Annulering door een van onze klanten kan voorkomen. In dat geval spreken de Klant en de Dobby in onderling overleg af of de dienst wordt geannuleerd of op een andere datum of tijdstip zal doorgaan.

Annulering door Dobby

In geval van annulering door een Dobby zal deze de annulering zo spoedig mogelijk communiceren naar de Klant, alsof naar My Dobby via het daarvoor beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval geldt ook dat de Klant en de Dobby onderling een oplossing vinden hiervoor. Bij laattijdige annulering of meerdere annuleringen in een kort tijdsbestek, houdt het My Dobby platform het recht voor om dit te melden in het profiel van de Dobby en/of de Dobby te weigeren op het platform.

8. Verzekering

Het My Dobby platform beschikt over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die tussenkomt in geval van schade ontstaan door toedoen van de Dobby tijdens de uitvoering van de diensten. In geval van schade staat de Dobby in voor het vrijstellingsbedrag. Het My Dobby platform beschikt over een verzekering ongevallen die tussenkomt in geval van ongevallen door de Dobby tijdens het uitvoeren van hun taken + onderweg naar en van hun taken. In geval van schade staat de Dobby in voor het vrijstellingsbedrag.  Bij een schadeclaim dient, op dezelfde dag van het voorvallen van de schade en/of ongeval, contact te worden genomen met info@finaco.be.

9. Beoordeling van Gebruikers

Ons platform stelt vertrouwen voorop. Daarom hebben wij een beoordelingssysteem ontwikkeld waarbij Gebruikers elkaar kunnen beoordelen. Gebruikers verbinden zich ertoe om deze beoordeling objectief en naar eer en geweten te geven. Door het creëren van een

profiel aanvaarden Gebruikers dat zij het voorwerp van een beoordeling kunnen uitmaken. Als u vindt dat een bepaalde beoordeling onterecht werd gegeven, kan dit gemeld worden aan info@mydobby.be.

10. Beschikbaarheid van het platform

My Dobby stelt alles in het werk in de mate van het mogelijke om ons platform toegankelijk te houden voor een maximum aan Gebruikers – 24/7. In geval van onderbreking, zullen wij de middelen die wij daartoe het meest geschikt achtten inschakelen om deze onderbreking zo vlug mogelijk te verhelpen. Wij behouden ons het recht voor, om op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het platform te onderbreken om technische of andere redenen, en dit zonder dat we aansprakelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid

In geen geval is My Dobby aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van het platform of verlies van gegevens of informatie die op het platform verstrekt werden. In geen geval is My Dobby aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals verlies van een kans of nutteloos gemaakte kosten. Het gebruik van het platform en de website alsook het aanstellen van Dobby voor het uitvoeren van opdrachten is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. BVBA Dobby kan niet verantwoordelijk worden gesteld en draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gedrag van Gebruikers, noch voor diensten waarvoor een afspraak werd gemaakt via het platform. BVBA Dobby verwerpt in dit verband expliciet alle aansprakelijkheid behoudens deze voor opzettelijke fouten vanwege BVBA Dobby zelf, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

BVBA Dobby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebruiker al dan niet bij de uitvoering van opdrachten, ongeacht of deze het gevolg is van onrechtmatigheden, fouten, gebrekkige uitvoering of zelfs bedrieglijk handelen of (oneigenlijke) misdrijven begaan door de gebruiker en ongeacht of de schade werd geleden door een gebruiker, een Dobby of een derde

Gebruikers erkennen en bevestigen kennis te hebben genomen van de deeleconomiewetgeving en alle andere toepasselijke regelgeving. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat zij persoonlijk instaan voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en dat BVBA Dobby op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gehouden wanneer Gebruikers niet voldoen aan de voorwaarden van de deeleconomiewetgeving of aan de regelgeving toepasselijk op het leveren van de diensten.

12. Disclaimer

Het platform is louter bedoeld om het aanbieden, uitbesteden en betalen van de diensten te faciliteren. BVBA Dobby kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van de aangeboden uitvoering van diensten door de Dobby niet garanderen of controleren.

BVBA Dobby is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Dobby een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Klant voor wie deze een dienst heeft aanvaard of uitgevoerd. BVBA Dobby is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Klant een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Dobby die voor de klant een dient heeft uitgevoerd.

BVBA Dobby heeft verschillende verzekeringspolissen afgesloten teneinde haar Dobbys te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s echter zonder de garantie van volledige dekking noch van dekking van alle mogelijke risico’s. Het is de Dobbys aangeraden de polisvoorwaarden van deze verzekeringen grondig na te lezen en zelfstandig te beslissen of zij het al dan niet opportuun achten om bijkomende verzekeringen in eigen naam af te sluiten. De polisvoorwaarden van de BVBA Dobby afgesloten verzekeringen zijn te consulteren op de website.